Podmienky

Oboznámenie
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba:
Gabriel Skokan
Titul, meno a priezvisko
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ:
Adresa prevádzkovateľa: Identifikačné číslo organizácie: Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Zodpovedná osoba:
Účely spracovania osobných údajov:
High Tatras adventures, s. r. o. Lesná 13/6, 05931 Lučivná
52349535
ssedlackova.silvia@gmail.com, 0905977765 Gabriel Skokan
plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov
Právny základ spracúvania osobných údajov:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi
právnymi predpismi
- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Vytvorené v programe OLYMP mzdy a personalistika - aktuálna legislatíva a odborné poradenstvo. © KROS a.s., www.kros.sk/olymp
Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
- Zdravotné poisťovne
- Sociálna poisťovňa
- Daňový úrad
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- Doplnkové dôchodkové sporiteľne
- Dôchodkové správcovské spoločnosti
- Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
- Štatistický úrad
- Súd, orgány činné v trestnom konaní
- Exekútor
Doba uchovávania osobných údajov:
Mzdové listy
Výplatné listiny
Rodinné prídavky a materské príspevky
Prehlásenia k dani zo mzdy
Zrážky zo mzdy
Podklady k mzdám
Osobné spisy zamestnancov
Evidencia dochádzky
Evidencia dovoleniek
Popisy pracovných činností
Dohody mimo pracovného pomeru
Dohody o hmotnej zodpovednosti
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie
Práva dotknutej osoby:
50 rokov 10 rokov 5 rokov 10 rokov 5 rokov 5 rokov 70 rokov 5 rokov 5 rokov 10 rokov 10 rokov 5 rokov 20 rokov 20 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov
(od narodenia zamestnanca)
(po strate platnosti)
- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Vytvorené v programe OLYMP mzdy a personalistika - aktuálna legislatíva a odborné poradenstvo. © KROS a.s., www.kros.sk/olymp

- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné vyplatiť dotknutej osobe mzdu za odvedenú prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a ani v zmysle platných právnych predpisov odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú oprávnené prevádzkovateľovi ukladať sankcie.
Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.
Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumel.
V Lučivná dňa
Podpis dotknutej osoby
Vytvorené v programe OLYMP mzdy a personalistika - aktuálna legislatíva a odborné poradenstvo. © KROS a.s., www.kros.sk/olymp